Yad Vashem Jérusalem

Accueil/Yad Vashem Jérusalem
Céremonie : Yad Vashem Jérusalem

Date : 23/02/1971
Lieu : Yad Vashem Jérusalem
Juste(s) concerné(es) :
Dossier :