Yad vashem Jérusalem ()

Accueil/Yad vashem Jérusalem ()
Céremonie : Yad vashem Jérusalem ()

Date : 14/05/1978
Lieu : Yad vashem Jérusalem ()
Juste(s) concerné(es) :
Dossier :