Yad Vashem Jérusalem ()

Accueil/Yad Vashem Jérusalem ()
Céremonie : Yad Vashem Jérusalem ()

Date : 17/01/1978
Lieu : Yad Vashem Jérusalem ()
Juste(s) concerné(es) :
Dossier :