Yad Vashem Jérusalem ()

Accueil/Yad Vashem Jérusalem ()
Céremonie : Yad Vashem Jérusalem ()

Date : 02/10/1977
Lieu : Yad Vashem Jérusalem ()
Juste(s) concerné(es) :
Dossier :